Licență

 

Programe de studii

Acest program de studii este certificat EUR-ACE. (Detalii la https://eurace.enaee.eu/node/75644) și se încadrează în domeniul ingineriei. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții vor învăța să conserve, sa exploateze, sa refaca si gestioneze, ecosistemele forestiere.  să conducă fondurile cinegetice si salmonicole.  De asemenea vor dobândi noțiuni privind intocmirea planurilor de management al padurilor, populatiilor de interes cinegetic si fondurilor de vanatoare. Aceasta specializare invata studentii notiunile de baza si pentru cresterea in captivitate a speciilor de interes cinegetic si salmonicol / piscicol precum si managementul complexelor de vanatoare.

 

Discipline studiate: Matematică, Biostatistică, Geometrie descriptivă şi desen tehnic, Informatică forestieră, Biochimie, Pedologie cu elemente de geologie şi geomorfologie, Soluri şi staţiuni forestiere, Meteorologie şi climatologie forestieră, Botanică, Topografie-geodezie I, Dendrologie I, Mecanică şi rezistenţa materialelor, Limba engleză / franceză / germană, Ed. fizică şi sport, Curs general de maşini, Faună cinegetică, salmonicolă şi gestionarea populaţiilor de interes cinegetic, Construcţii forestiere, Topografie-geodezie II, Entomologie forestieră, Dendrologie II, Management forestier şi economie forestieră, Împăuriri (Seminţe.Pepiniere), Dendrometrie I, Ecologie generală şi forestieră, Produse forestiere I, Silvicultură I, Practică de specialitate II, Amenajarea pădurilor I, Silvicultură II, Produse forestiere II, Împăduriri II (Împăduriri şi reconstrucţie ecologică), Tehnologia exploatării lemnului I, Amenajarea pădurilor II, Poduri pentru căi de transport forestier, Funiculare forestiere I, Drumuri forestiere I, Mecanizarea exploatărilor forestiere I, Practică de specialitate III, Cadastru / Căi ferate forestiere, Design asistat în inginerie forestieră / Dendrometrie II, Maşini pentru construcţii forestiere MACO / Utilaje pentru construcţii UTICO, Utilizări electrice în exploatări forestiere UEF / Elemente de automatizare în exploatări forestiere, Tehnologia exploatării lemnului, Drumuri forestiere II, Mecanizarea exploatărilor forestiere II, Prelucrarea lemnului, Funiculare forestiere II, Ştiinţa muncii şi ergonomie, Drept şi legislaţie forestieră, Comerţul produselor forestiere, Practică de specialitate IV,Cercetare-proiectare (elaborare proiect de diplomă), Construcţii şi amenajări interioare / Bazele reparării utilajelor forestiere, Modelare în silvicultură / Managementul firmelor de exploatări, transporturi şi construcţii forestiere, Administraţie silvică / Surse alternative de energie în sectorul forestier, Comunicare şi relaţii publice / Contabilitate, Fotogrametrie.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Absolvenții pot profesa în directii si ocoale silvice, in firme de amenajare a padurilor si de exploatare, in asociatii de vanatoare si pescuit, in administratia ariilor protejate, in fazanerii si pastravarii, in garzile forestiere si agentiile de protectie a mediului, etc.

Acest program de studii este certificat EUR-ACE. (Detalii la https://eurace.enaee.eu/node/71860) și se încadrează în domeniul Ştiințe inginereşti. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții vor învăța modul în care se administrează, organizează şi funcționează sistemele tehnice specifice activităților forestiere de valorificare a lemnului şi a altor servicii şi produse nelemnoase, modul în care se administrează, organizează şi funcţionează ecosistemele forestiere şi vor dobândi abilităţi şi competenţe în managementul sustenabil al ecosistemelor forestiere şi în proiectarea sistemelor tehnice forestiere. În activitatea de pregătire a studenţilor, se pune un accent important pe latura inginerească a profesiei de silvicultor, pe dezvoltarea şi implementarea de proiecte tehnico-economice.

 

Discipline studiate: Discipline studiate: Matematică, Biostatistică, Geometrie descriptivă şi desen tehnic, Informatică forestieră, Biochimie, Pedologie cu elemente de geologie şi geomorfologie, Genetică, Soluri şi stațiuni forestiere, Meteorologie şi climatologie forestieră, Botanică, Topografie-geodezie, Scriere academică, Dendrologie, Mecanică şi rezistența materialelor, Limba engleză/franceză/germană, Educație fizică şi sport, Curs general de maşini, Faună cinegetică, salmonicolă şi gestionarea populațiilor de interes cinegetic, Construcții forestiere, Entomologie forestieră, Management forestier şi economie forestieră, Împăduriri (Semințe.Pepiniere), Dendrometrie , Ecologie generală şi forestieră, Produse forestiere, Silvicultură, Amenajarea pădurilor, Împăduriri şi reconstrucție ecologică, Tehnologia exploatării lemnului, Funiculare forestiere, Drumuri forestiere, Căi ferate forestiere, Design asistat în inginerie forestieră, Utilaje pentru construcții, Utilizări electrice în exploatări forestiere, Mecanizarea exploatărilor forestiere, Prelucrarea lemnului, Managementul firmelor de exploatări, transporturi şi construcții forestiere, Ştiința muncii şi ergonomie, Drept şi legislație forestieră, Comerțul produselor forestiere, Fotogrammetrie, Modelare în silvicultură, Xilologie, Construcții şi amenajări interioare, Bazele reparării utilajelor forestiere, Administrație silvică, Surse alternative de energie în sectorul forestier, Comunicare şi relații publice, Contabilitate, Practică de domeniu și de specialitate.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Absolvenții pot profesa în societăţile comerciale de exploatare şi industrializare a lemnului, în direcţii şi ocoale silvice, în societăţi comerciale cu activitate în proiectarea şi construcţia drumurilor şi a altor căi de comunicaţie forestieră şi publică, în societăţi comerciale şi institute specializate pentru activităţi de amenajament forestier, în asociaţii de vânătoare şi pescuit, în administraţia ariilor protejate, în gărzile forestiere şi agenţiile de protecţia mediului, în ministerul de resort precum şi în alte domenii conexe silviculturii precum societăţile comerciale cu profil de activitate în construcţii, inginerie civilă, măsurători terestre şi cadastru etc. Programul de studii Exploatări forestiere pune un accent important pe dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor antreprenoriale. Un procent însemnat din absolvenţii noştri aleg să îşi dezvolte propria afacere în domeniu.

Acest program de studii este certificat EUR-ACE. (Detalii la https://eurace.enaee.eu/node/71858) și se încadrează în domeniul Ştiințe inginereşti. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Obiectivul general al programului de studii constă în dobândirea calificării de licenţiat în silvicultură, concretizată prin dobândirea cunoştinţelor teoretice şi practice legate de gospodărirea pădurilor şi a produselor ei, de dobândire a unor abilităţi cognitive şi practice legate de capacitatea de exprimare şi comunicare profesională prin mijloace scrise şi orale, capacitatea de documentare profesională şi de accesare a informaţiilor silvice.

 

Discipline studiate: Informatică forestieră, Matematică, Biostatistică, Geometrie descriptivă și desen tehnic, Biochimie, Pedologie cu elemente de geologie și geomorfologie, Soluri și stațiuni forestiere, Meteorologie și climatologie forestieră, Genetică, Botanică, Topografie-geodezie, Dendrologie, GIS, Mecanică și rezistența materialelor, Curs general de mașini, Faună cinegetică, salmonicolă și gestionarea populațiilor de interes cinegetic, Construcții forestiere, Topografie-geodezie, Entomologie forestieră, Management forestier și economie forestieră, Împăduriri, Dendrometrie, Ecologie generală și forestieră, Produse forestiere, Silvicultură, Transporturi forestiere, Amenajarea pădurilor, Exploatarea pădurilor, Fizologia plantelor, Fitopatologie forestieră, Corectarea torenților, Mecanizarea lucrărilor silvice, Ameliorații silvice, Mecanizarea lucrărior silvice, Aplicații ale geneticii în silvicultură, Creșterea intensivă a salmonizilor, Drept și legislație forestieră, Comerțul produselor forestiere, Fotogrametrie.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Absolvenții pot profesa în ocoale silvice, în firme de amenajare a pădurilor şi de exploatare a lemnului, în asociaţii de vânătoare şi pescuit, în administraţia ariilor protejate, în gărzile forestiere şi agenţiile de protecţie a mediului etc.

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie  Geodezică. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în măsurătorile terestre și cadastru. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul cadastrului.

 

Discipline studiate: Analiză matematică, Algebră liniară, geometrie analitică şi diferențială, Geometrie descriptive, Fizică, Instrumente geodezice și metode de măsurare, Curs general de construcții, Chimie, Metode numerice, Matematici speciale, Desen tehnic și infografică, Topografie, Ecuațiile fizicii matematice, Astronomie geodezică, Teoria probabilităților şi statistică matematică, Management/Managementul activităților tehnico-militare, Limbi străine, Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare, Geodezie elipsoidală, Compensarea măsurătorilor, Măsurători geodezice prin unde, Geodezie gravimetrică, Geodezie, Grafică asistată de calculator, Teoria prelucrării măsurătorilor geodezice, Protecția mediului/Comunicare, Geografie fizică/Istoria geodeziei, Cartografie, Cadastru, Rețele geodezice naționale și locale, Organizarea teritoriului și ecologie, Bazele geometrice ale fotogrammetriei, Sisteme informatice geodezice, cadastru, fotogrammetrie, Măsurători inginerești, Fotogrammetrie, Căi de comunicații și lucrări de artă, Proiecții cartografice/Desen carografic, Geodezie satelitară/Tehnologii geodezice spațiale, Prelucrarea automata a datelor geodezice/Prelucrarea și optimizarea rețelelor geodezice, Evaluarea bunurilor imobile, Teledetecție, Rețele tehnico-edilitare, Instituții de drept, Construcții hidrotehnice, Amenajarea teritoriului și urbanism, Organizarea lucrărilor geodezice, Măsurători subterane, Legislație funciar-cadastrală, Sisteme informatice în măsurători terestre/Reprezentări geometrice ale suprafețelor topografice, Ridicări topografice special/Senzori-Tehnica de măsurare și prelucrare, Urmărirea comăortării terenurilor și construcțiilor/Utilizarea electronicii în geodezie.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Absolvenții pot profesa la firme de specialitate (topografie, cadastru), la compartimentul urbanism din cadrul primăriilor, la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară județene, la instituții și firme de proiectare etc. După 2 ani de experiență în domeniu absolvenții se pot autoriza ca persoane fizice în realizarea de lucrări topo-cadastrale.