Masterat

 

Programe de studii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Științe Inginerești. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în management și antreprenoriat în silvicultură, protecția pădurilor, GIS, evaluarea și conservarea faunei sălbatice, conservarea și utilizarea resurselor genetice forestiere etc. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților aplicarea metodelor avansate de management silvic și cinegetic.

 

Discipline studiate: Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Științe Inginerești. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în management și antreprenoriat în silvicultură, protecția pădurilor, GIS, evaluarea și conservarea faunei sălbatice, conservarea și utilizarea resurselor genetice forestiere etc. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților aplicarea metodelor avansate de management silvic și cinegetic.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Absolvenții pot profesa în producție, învățământ și cercetare, în direcții și ocoale silvice, în firme de amenajare a pădurilor și de exploatare a lemnului, în asociații de vânătoare și pescuit, în administrația ariilor protejate, în gărzile forestiere și agențiile de protecție a mediului, etc.

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Ştiinţe inginereşti. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc abilităţi şi competențe avansate relaţionate cu managementul şi cercetarea specifice analizei, proiectării şi dezvoltării de sisteme tehnice sustenabile, aplicabile şi/sau implementabile în activitatea de gestionare şi valorificare a resurselor, produselor şi serviciilor ecosistemelor forestiere. Programul de studii Management şi sisteme tehnice în exploatări forestiere pune un accent important pe dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor necesare construirii unei cariere în cercetare sau în managementul forestier la nivel înalt. Majoritatea lucrărilor de disertaţie sunt elaborate pe probleme de cercetare fundamentală şi aplicată precum şi pe probleme de dezvoltare tehnologică. Iniţierea în activităţi specifice cercetării are loc în cadrul fiecărei discipline predate.

 

Discipline studiate: Sisteme tehnologice şi organizarea şantierelor de exploatare, Sistema de maşini în exploatările forestiere, Ecotehnologii de exploatare a pădurilor, Proiectarea, organizarea şi planificarea asistată de calculator în ingineria forestieră, Construcţii ecologice, Reţele de drumuri forestiere, Sisteme moderne de transport, Sisteme moderne de informaţii în domeniul forestier, Managementul calităţii produselor forestiere, Valorificarea superioară a resurselor forestiere, Prevenirea şi combaterea incendiilor forestiere, Tehnici şi tehnologii de construcţie şi reabilitare a drumurilor forestiere, Protecţia lemnului, Studii de timp în ingineria forestieră, Automatizarea proceselor de lucru în exploatări forestiere, Managementul activităţii de exploatare a pădurilor.

 

Perspective după finalizarea studiilor: finalizarea programului de studii oferă posibilitatea dezvoltării unei cariere în antreprenoriat, management, producție, învățământ şi cercetare din domeniul forestier. Mulţi dintre absolvenţii noştri deţin propriile afaceri în domeniul exploatării şi industrializării lemnului în timp ce alţii aleg să lucreze în funcţii de management de nivel înalt în cadrul RNP Romsilva, inclusiv a direcţiilor şi ocoalelor silvice din subordine. În domeniul privat, posibilităţile de angajare sunt cele specifice managementul societăţilor comerciale de exploatare şi industrializare a lemnului, a proiectării şi dezvoltării tehnologice în domeniul forestier etc. O bună parte din absolvenţii noştri ocupă în prezent astfel de poziţii, în timp ce alţii ocupă poziţii similare în domenii de activitate conexe: măsurători terestre şi cadastru, amenajament forestier, proiectarea şi construcţia reţelelor de transport şi utilităţi publice etc. Absolvirea programului de studii Management şi sisteme tehnice în exploatări forestiere oferă premisele dezvoltării unei cariere în învăţământul superior şi cercetarea de profil forestier, inclusiv prin continuarea studiilor prin programe de doctorat.

Programul de studii de master este încadrat în domeniul fundamental Științe inginerești, domeniul de studii universitare de masterat Silvicultură. Este primul program de studii de masterat din România din domeniul Silviculturii organizat în limba engleză, oferind cursanților posibilitatea de a interacționa și a învăța de la personalități de renume național și internațional în domeniu. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în domeniul cercetării și managementului resurselor şi sistemelor specifice activității forestiere. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii pe plan național și internațional în domeniul învățământului, cercetării și managementului forestier.

 

Discipline studiate: International Environmental Governance and Forests, Remote Sensing and GIS in Natural Resource Management, Forests and Water, Applied Statistics in Forest Research, Biodiversity Conservation, Academic Skills in Forest Science, Forest Stand Dynamics, Integrated Pest Management, Management of Wildlife Populations, Management of Timber Harvesting Operations, Advanced Forest Biometry, Forest Management and Chain of Custody Certification, Forest Based Bio-economy, Management of Research Projects, Decision-Support Systems in Forest Ecosystem Management, Energy Procurement from Woody Biomass, Strategy and Marketing of Forest Products, Silviculture and Yield of Forest Ecosystems, Life Cycle Assessment in Forestry, Business Process Management in Forestry.

 

Perspective după finalizarea studiilor: acest program de masterat pregătește personal calificat pentru activități de cercetare, învățământ și management în domeniul forestier. El pune un mare accent pe formarea abilităților și competențelor necesare leadership-ului, managementului și antreprenorialului în domeniu. Absolvenții programului pot ocupa funcții de conducere în aparatul silvic de stat și privat, în organizații și structuri forestiere pe plan național și internațional sau pot opta pentru dezvoltarea unei cariere în cercetarea forestieră.

Programul de studii de masterat Silvicultură multifuncțională este primul program din România din domeniul Silvicultură care se predă în limba engleză. Programul oferă cursanților săi oportunitatea de a interacționa şi de a învăța de la specialişti de renume pe plan național şi internațional. Durata studiilor este de 2 ani, corespunzând unui număr de 120 de credite ECTS. Studenții dobândesc abilități, cunoştințe şi competențe relaționate cu cercetarea şi managementul sistemelor forestiere. Absolvenții acestui program de studii pot obține locuri de muncă în sistemul de învățământ, în cercetare, precum şi în sistemul de management al pădurilor.

Discipline studiate: Pădurile și obligațiile de mediu internaționale, Teledetecție și sisteme informatice geografice în managementul resurselor naturale, Pădurile și resursele de apă, Statistică aplicată în cercetarea forestieră, Conservarea biodiversității, Valorificarea rezultatelor cercetărilor în silvicultură, Dinamica arboretelor, Managementul integrat al dăunătorilor, Managementul populațiilor cinegetice, Managementul operațiilor de exploatare și transport al lemnului, Biometrie forestieră avansată, Certificarea managementului forestier și a lanțului de custodii, Bioeconomie forestieră, Managementul proiectelor de cercetare, Sisteme-suport pentru luarea deciziilor în gospodărirea ecosistemelor forestiere, Cultivarea şi utilizarea lemnului în scop energetic, Strategia și marketingul produselor forestiere, Silvicultura și producția ecosistemelor forestiere, Evaluarea ciclului de viață al sistemelor tehnice forestiere, Managementul proceselor de afaceri în activitatea forestieră.

 

Perspective după finalizarea studiilor: programul de studii pregăteşte specialişti pentru activitatea de cercetare, învățământ şi management forestier. El este centrat pe dezvoltarea abilităților, cunoştințelor şi competențelor necesare în activități de leadership, management şi antreprenoriat în domeniu. Absolvenții programului de studii sunt pregătiți pentru munca în poziții de top specifice agențiilor guvernamentale, nonguvernamentale, companiilor naționale şi internaționale, sau pot opta pentru o carieră în cercetare.