DESCHIDEREA NOULUI AN UNIVERSITAR 2022-2023

Luni 3 octombrie 2022, începând cu ora 9.00, sala SII1, va avea loc deschiderea noului an universitar 2022-2023 pentru studenții anului I licență zi (Silvicultură și Măsurători terestre și cadastru).

Detalii
ANUNȚ IMPORTANT pentru absolvenții care doresc susțină examenul de finalizare a studiilor în sesiunea - FEBRUARIE 2022

Calendarul de desfășurare a examenului de finalizare studii

Comisie licență/disertație

Pentru înscrierea la examenul de finalizare studii - sesiunea FEBRUARIE 2022 - absolvenții vor depune la secretariatul facultății, în perioada 17.01.2021 – 21.01.2022, următoarele documente:

Cerere tip de înscriere, completată cu majuscule;

Declarație pe proprie răspundere privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul procedurii de organizare a examenului de diploma/disertație;

Declarația pe proprie răspundere privind originalitatea proiectului de diplomă / a lucrării de disertație;

• Copie după carte de identitate;

• Diploma de bacalaureat în original și o copie (pentru examenul de licență) în cazul în care acestea nu mai sunt la secretariatul facultății;

• Diploma de bacalaureat, diploma de inginer/licență și suplimentul la diplomă în original și o copie (pentru disertație), în cazul în care acestea nu mai sunt la secretariatul facultății;

• Dovada de plata a taxei de examen de 100 lei;

• 2 fotografii, recente, format ¾, pe hârtie fotografică mată (doar pentru absolvenții care susțin examenul de diplomă).

Plata taxei se face prin virament bancar în contul deschis la Trezoreria Municipiului Brașov: Beneficiar: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV CUI: 4317754 Cont IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX Banca: TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAȘOV. Detaliile privind plata trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele informații: Numele și prenumele studentului (exact ca în evidențele facultății), inițiala tatălui, SEF, Licență Zi, Licență ID sau Master, taxă ex.finaliz.studii).

Conform punctului 1.2 aliniatul (1) din Metodologia specifică de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor, examenul de diplomă constă din 2 probe:

• Proba 1: Evaluarea prin probă scrisă a cunoștințelor fundamentale și de specialitate;

• Proba 2: Prezentarea și susținerea proiectului de diplomă.

Examenul de disertație se desfășoară cu o singură probă.

• Prezentarea și susținerea lucrării de disertație

Conform articolului 18, punctul (12) din Metodologia organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare, proiectele de diplomă/lucrările de disertație se vor depune electronic, în format pdf, prin încărcarea pe platforma de e-learning a universității, cu cel puțin 5 zile înainte de data la care este programată proba 1, într-o secțiune creată special pentru promoția curentă, împreună cu fișa proiectului / lucrării, care va avea, obligatoriu, semnătura coordonatorului științific. Proiectele se vor depune și în format fizic, la secretarul comisiei de diplomă / disertație, după un program care va fi anunțat.

ATENȚIE! Proiectele de diplomă respinse de conducătorul științific au ca urmare neprezentarea candidaților respectivi la susținerea examenului de finalizare a studiilor.